top of page
페이지_ 211001_보고서_렌더이미지_페이지_1.jpg

삼강 문화 관광단지 카페 및 스테이(STAY)

위        치    

용        도

대지 면적

건축 면적

연  면  적

규       모

구       조

상       태

사       진  

경상북도 예천군 풍양면 삼강리    
숙박시설 및 근린생활시설
​2,805 m
1,200 m
1,910 m
지상 2층
철근콘크리트구조
진행 중
  

2

2

2

페이지_ 211001_보고서_렌더이미지_페이지_2.jpg
모델.jpg
KakaoTalk_20210730_163148271.jpg
KakaoTalk_20210730_163143574.jpg
KakaoTalk_20210730_163145747.jpg
KakaoTalk_20210730_163512698.jpg
TOP
back to WORK LIST
bottom of page